ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН – maslomotorno.com/

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате онлайн магазина и посочения сайт. Ако използвате същите се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. При използване на онлайн магазина и сайта се счита че сте запознат с общите условия и ги приемате. Без запознаване с настоящите общи условия Ползвателят няма възможност да финализирате поръчката си.

I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Бейкърс стандард ЕООД, регистрирано в ТР към АВ с ЕИК 115525923, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул Георги Икономов 65 , електронен адрес: [email protected] наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия maslomotorno.com , наричана по-долу Платформата.

(2) Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на саита на maslomotorno.com или заплащане ползването на платени услуги, предлагани на него, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с и приема да спазва настоящите общи условия.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя цените, както и другите параметри на предлаганите стоки без предварително предупреждение.

(4) Материалите в сайта maslomotorno.com не могат да се променят, копират, разпространяват или раздават с комерсиална цел, без предварителното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.

(5) Търговските марки са притежание на техните собственици и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби, като нарушителят отговаря пряко за всички вреди и последици от неоторизираната им употреба

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679:

Наименование на Доставчика: Бейкърс стандард ЕООД
Седалище и адрес на управление и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Пловдив, ул Георги Икономов 65 тел 0888702811
Адрес за упражняване на дейността : гр.Пловдив, ул Даме Груев № 9.Данни за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул Георги Икономов 65, телефон 0888702811, e-mail: [email protected]
Вписване в публични регистри: ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 115525923
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

По силата на Регламент (EС) N 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21.05.2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) N 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) е създадена електронна платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа ОРС), която функционира на следния електронен адрес: „http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран по ЗДДС с N BG115525923
Длъжностно лице по защита на личните данни: ел. поща: [email protected]

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Eлектронния магазин на Бейкърс стандард ЕООД e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет maslomotorno.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:


Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата maslomotorno.com
Плащане се осъществява чрез наложен платеж или банков превод. При наложения платеж плащането се изваршва след преглед на стоката, съгласно настоящите общи условия.
Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата: maslomotorno.com
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата maslomotorno.com чрез интерфейса на страницата на maslomotorno.com ,достъпна в Интернет;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата maslomotorno.com в Интернет;
Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите, съгласно настоящите Общи условия
Чл. 4. Доставчикът в платформата maslomotorno.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) При даване на порачка се счита че Ползвателите сключват с Доставчика в платформата maslomotorno.com договор за покупко-продажба на стоките,по смисала на Търговския закон.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата maslomotorno.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата maslomotorno.com

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата maslomotorno.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата maslomotorno.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата maslomotorno.com

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата maslomotorno.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на порачка.

IV.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА maslomotorno.com

Чл. 7. (1) За да използва maslomotorno.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе името си,телефонен номер и данни за офиса на куриерската служба където ще се получи пратката ,с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата maslomotorno.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата maslomotorno.com стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на поръчката.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката. По желание на Ползвателя, доставката може да бъде извършена и на адреса на Ползвателя ,като допълнителните разходи се уточняват по ел поща или по телефона.

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената-по банков път или наложен платеж.

(8) Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента, в който Доставчикът получи съобщението по ал. 7, с което Ползвателят е потвърдил конкретната поръчка, изразил е желание същата да бъде финализирана и изпълнена.

VI.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка. Начините за плащане на цената са както следва:

(1) Преди предаването на стоката/стоките на Ползвателя:

Поръчката ще бъде анулирана, съответно и договорът за покупко-продажба ще се счита прекратен, в рамките на 5 работни дни, ако съответната дължима сума за цената не постъпи по банкова сметка на ДОСТАВЧИКА, като с превеждане на сумата Ползвателят дава съгласие за извършване на авансово плащане.

(2) В момента на получаване на стоката:

С наложен платеж. В този случай Ползвателят плаща цената на куриера, доставил стоката. Ползвателят е длъжен да заплати цената на договора за покупко-продажба при доставка, с получен касов бон, и по желание и фактура отговарящ на стойността на поръчката с включена цената на доставката, ако такава се предвижда в описаните случаи на настоящите общи условия. Доказателство за извършеното плащане от Ползвателя е надлежно оформена от куриерската фирма товарителница за извършеното плащане, подписана от Клиента.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 2000 /две хиляди/ лв., плащането се извършва само чрез банков превод по платежна сметка на Доставчика.

VII. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА И КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата maslomotorno.com са определени в профила на всяка стока в платформата maslomotorno.com

(2) Крайната цена на стоките е в български лева и се определя от Доставчика в платформата maslomotorno.com в профила на всяка стока в платформата maslomotorno.com и е посочена в платформата с включени всички данъци, такси и разходи за получаване на стоката;

(3) Всички евентуално намалени цени, посочени на сайта са валидни единствено при покупка онлайн. Всички намалени продукти са с означени с стандартни цени при физическа покупка, абсолютната стойност на отстъпката, и намалена цена при покупка от онлайн магазина maslomotorno.com.

Цените са валидни към момента на подаване на заявка за закупуване от страна на Клиента.Отстъпката от онлайн магазина не може да се комбинира с други отстъпки, промоции или намаление на цените

(4) Стойността на пощенските или транспортните разходи е включена в крайната цена на стоката.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата maslomotorno.com

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата maslomotorno.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата maslomotorno.com или електронна поща.

(8) Ползвателите разполагат с предвидената от закона гаранция за съответствие на стоката.

(9) ДОСТАВЧИКЪТ не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с него. Разходите за избраните средства за комуникация се определят от съответните доставчици на комуникационни услуги /телефон, интернет, поща и др./

(10) В случай на евентуални спорове ДОСТАВЧИКЪТ се съгласява да участва в извънсъдебни процедури за разрешаване на съответните спорове след съгласуване между страните на медиатора.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата maslomotorno.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата maslomotorno.com цената на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 2 000 /две хиляди/ лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. ПРАВО НА ОТКАЗ от сключения договор от Ползватели, които са потребители по смисъла на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор чрез платформата за електронна търговия maslomotorno.com в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, изпратен му заедно със стоката, достъпен на сайта на Доставчика в платформата на адрес maslomotorno.com/page/obshti-uslovia и в Приложение № 1 към тези общи условия-ще го намерите на края на тази страница. Информация за упражняване на правото на отказ на Ползвателя е достъпна на maslomotorno.com и в Приложение № 2 към тези общи условия-ще го намерите на края на тази страница.

Правото на отказ може да бъде упражнено в случай, че са налице едновременно следните предпоставки: оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена; да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери,да не е отваряна тубата и пломбата на капачката да не е скъсана; Ползвателят да е предоставил на Доставчика покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура и или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка; стоката следва да е във вида, в който е получена; стоката не трябва е използвана по начин, който уврежда търговския й вид и възпрепятства последващата й продажба, всички етикети, стикери и прочие следва да са на стоката/опаковката, така, както е получена.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
(3) Когато доставчикът в платформата maslomotorno.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на продуктите то потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на даване на порачката. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата maslomotorno.com, Приложение № 1.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние , Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, в зависимост от използваното платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си писмено съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

4.2. В случай, че плащането от Ползвателя е направено с наложен платеж, Възстановяването на сумите се извършва в 14 дневен срок от надлежно получения отказ от договора или до 5 /пет/ дни от изпълнение на условията по чл. 8 от настоящия член, по посочена в същия банкова сметка на Ползвателя или по възможност чрез куриерската служба,

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки, да осигури запазването на тяхното качество и безопасност и върне същите в срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика преди в 14-дневния срок за упражняване правото на отказ чрез стандартния формуляр за отказ от договора /или чрез друго недвусмислено изявление/ по някой от следните начини:

  • чрез изпращане на писменото изявление с препоръчана пратка на адрес: град гр Пловдив 4000, ул Георги Икономов № 65 ап, 29
  • на електронна поща: [email protected]

(8) Когато доставчикът в платформата maslomotorno.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките

(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен в настоящите общи условия

(2) Ако Доставчикът в платформата maslomotorno.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата maslomotorno.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 19. (1) Доставките се извършват чрез доставка до офис на курирска служба на територията на Република България, посочен от Ползвателя при сключването на договора за покупко-продажба. Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт или друга.

Цената на доставката е включена в крайната цена на стоката.

(3) Доставките на наличните продукти се изпълняват до 5 /пет/ работни дни, в зависимост от наличността към момента на заявката и адреса за доставка, или до 10 /десет/ работни дни, ако посоченият адрес е в населено място, в което куриерска фирма Еконт няма офис.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата maslomotorno.com. При липса на възражения при приемането на стоката тя се счита за окончателно приета от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Възражението се обективира върху някой от съпътстващите доставката документи – товарителница, приемо-предавателен протокол или върху екземпляра на фактурата, предназначен за ДОСТАВЧИКА.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата maslomotorno.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, както и Закона защита на потребителите.

IX.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът в платформата maslomotorno.com предприема мерки за защита на личните данни на всеки Ползвател съгласно Закона за защита на личните данни, както използва комбинация от стандартни технологии и процедури за сигурност и организационни мерки, за да защити личните данни на всеки Ползвател от неоторизирано използване, разкриване и достъп до тях. За предотвратяване на злоупотреби Доставчикът разполага със съвременни съоръжения и мерки за сигурност.

(2) Доставчикът в платформата maslomotorno.com се ангажира да защитава личните данни, които споделя всеки един Ползвател, както и се задължава служителите му и обработващите данни да спазват правата на Ползвателите на неприкосновеност на личния живот и поверителност.

(3) Личните данни, предоставени на Доставчика от всеки един Ползвател ще бъдат използвани единствено за следните цели:

А/ За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения: за установяване на самоличността Ползвателя; за управление и изпълнение на заявките за услуги, изпълнение на договори/поръчки; за изготвяне и изпращане на фактура за стоките/услугите, които са заявени, както и стоките/ услугите; за да бъде осигурено необходимотото обслужване, както и да бъдат събрани дължимите суми за заявените продукти и услуги; за да бъде предоставена качествена услуга/стока, съгласно договореното; за да бъде оценена и измерена ефективността от рекламите на Бейкърс стандард ЕООД, за да бъде предложено рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ползвателя; за извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане и разплащане

Б/ За изпълнение на нормативни задължения: за предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите; за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.; за задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; за предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове; за предоставяне на информация на прокуратурата органите на МВР, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобито имущество и трети лица, в рамките на производство пред съд, прокурорски преписки, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

(4) Ползвателят в качеството му на субект на лични данни има следните права:

-има право да поиска информация за това дали негови данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да поиска съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

-има право на корекция, да поиска: да бъдат заличени, коригирани или блокирани лични му данни; да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране;

-има право на възражение: срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг;

-има право на ограничаване на обработването, в предвидените случаи:

  • има право на преносимост на данни;

-имам право на жалба пред Бейкърс стандард ЕООД и пред Комисия за защита на личните данни;

(5) Повече информация относно политиката за защита на лични данни на Бейкърс стандард ЕООД може да намерите на следния линк:

(7) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата maslomotorno.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.Доставчика не носи отговорност за правилното функциониране на посочената от ползватела електронна поща.

(8) Подаването на неверни или непълни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка/договор

Чл. 23. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата maslomotorno.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата maslomotorno.com , за което последният ще уведоми всички регистрирани Ползватели чрез публикуване в платформата на изменените общи условия.

(2) Доставчикът в платформата maslomotorno.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата maslomotorno.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля чрез изпращне на е-мейл на поща: [email protected];

Б) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата maslomotorno.com

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата maslomotorno.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес maslomotorno.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата maslomotorno.com се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на помещения от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата maslomotorno.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в останалите, предвидени в настоящите общи условия случаи, или съгласно действащото законодателство на Р България.
Чл. 27. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата maslomotorno.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 29. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, проблеми с банковите преводи, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на maslomotorno.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите относно платформата maslomotorno.com

Чл. 31. (1) В случай на нерегламентирано преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия, Доставичкът като администратор на лични данни ще уведоми незабавно длъжностното лице по защита на лични данни, а в случай че съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица, ще бъде уведомен и надзорния орган в лицето на Комисия за защита на личните данни.

(2) В случай че съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица, ще бъде уведомен и надзорния орган в лицето на Комисия за защита на личните данни, а ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на Ползвателите, Администраторът, без ненужно забавяне, ще съобщи на засегнатите субекти на данните за нарушението.

(3) КАЧЕСТВО, РЕКЛАМАЦИИ:

Качеството на стоките, предмет на доставка, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ДОСТАВЧИКА при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките, дължащи се на проявили се производствени недостатъци, както и при съобразяване с вида на стоката и нейното обичайно изхабяване. Рекламации се предявяват в законоустановените срокове.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да предяви претенции за рекламации само при наличие на доказателства за адекватна експлоатация на продукта, в съответствие с нормите, техническите параметри и препоръки на производителя на продукта, при правилна употреба, както и при липса на механична повреда на стоката (пробиване, нарязване, прерязване).
ДОСТАВЧИКЪТ признава рекламацията само ако се представят доказателства, че превозното средство, на което е била експлоатирана стоката, е изправно и експлоатирано в съответствие с изискванията на производителя.
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата maslomotorno.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата maslomotorno.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на maslomotorno.com от 03.10.2023 г.

Чл. 38. Настоящите Общи условия са изготвени съобразно изискванията на Закона за защита на потребителите (Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., в сила от 8.09.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 102 от 28.11.2008 г., изм., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.11.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 56 от 24.07.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 57 от 28.07.2015 г., изм., бр. 60 от 7.08.2015 г., бр. 102 от 29.12.2015 г., изм. и доп., бр. 59 от 29.07.2016 г., изм., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 8 от 24.01.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.) и с другите действащи в Република България нормативни актове.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга
– Поръчано на/получено на
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

  • Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите с изрично и недвусмислено писмено заявление за това по един от следните начини:

  • чрез изпращане на писменото изявление с препоръчна пратка на адрес: град Пловдив 4000, ул Георги Икономов №65,ап. 29
  • на електронна поща: [email protected]

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ – Приложение N 1, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването без допълнителни разходи за Вас съобразно избраното от Вас платежно средство при сключване на договора, както следва:
7.1. В случай, че плащането от Ползвателя е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни от уведомлението от отказа от договора или до 5 /пет/ дни от изпълнение на условията по чл. 8 от настоящия член.

7.2. В случай, че плащането от Ползвателя е направено с наложен платеж, Възстановяването на сумите се извършва в 14 дневен срок от надлежно получения отказ от договора или до 5 /пет/ дни от изпълнение на условията по чл. 8 от настоящия член, по посочена в същия банкова сметка на Ползвателя,

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
Независимо от горните хипотези, следва да Върнете стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба /в изряден търговски вид/, или неразопакована, ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, или ако тя е разопакована в посочената в предходното изречение хипотеза, имаме има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да Ви начислим разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Допълнителна потребителска информация вижте на maslomotorno.com