ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАРКЕТИНГ СЪОБЩЕНИЯ

С настоящата декларация предоставям следните лични данни на Администратора Бейкърс стандард ЕООД, а именно – телефон за връзка и ел. Поща, и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на тези данни, в срока на обработване
Цел на обработване – да бъда своевременно уведомен за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвам в Бейкърс стандард ЕООД, да ми бъдат изпращани различни известия, уведомления, в това число и маркетингови и рекламни такива, както и уведомления за предстоящи кампании.
Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора за целите на гореописаната цел до оттеглянето на настоящо даденото съгласие, като след това личните ми данни ще бъдат изтрити.
Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:
А) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване.
Б) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
В) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни:
-когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;

 • когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
 • когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.
  Г) Запознат съм, че имам право да поискам личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните);
  Д) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;
  Е) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
  Ж) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
  З) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;
  И) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора по следния начин: с уведомление на ел. поща [email protected] или устно на следния тел. 0888702811
  Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.